รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 วันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562
1.เริ่มเรียนเวลา 08.00น. ถึง 16.00น.
2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือ ชุดโรงเรียนสว.ภก. ก็ได้)
3.โรงเรียนมีการจำหน่ายอาหารกลางวัน
เครื่องแบบ ม.ต้น
เครื่องแบบ ม.ปลาย