facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ได้จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ สุขขี สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

วันพฤหัสดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ สุขขี สวัสดีปีใหม่ 2561
ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

Prev Next Page: