facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ ได้รับรางวัล ดังนี้ นายอรรถชัย มีสุข ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เมื่อ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

intro-14-3-61

ม.1 รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.

ม.4 รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.

นักเรียนที่ติดสำรองทุกแผนการเรียน ให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อที่แผนการเรียนสำรองลำดับที่ 2 (ตามใบสมัคร)

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

**สิ่งที่ต้องนำมารายงานตัว คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ**

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page: