facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างค่านิยมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างค่านิยมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity