facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วันครูแห่งชาติ 2563

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองผู้อำนวยการแก้วอุษา ลีนานนท์ ได้รับรางวัล ครูดีศรีภูเก็ต ครูวิชยา ฟูจิตร์ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity