facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

คณะผู้บริหาร เข้าคารวะ และสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร เข้าคารวะ และสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ

โครงการ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี ด้วยคำสอนพ่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ ๔ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช

ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ ๔ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม)กิจกรรมบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๒)

เรียนผู้ปกครองนักเรียน กำหนดการการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
และให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนในเวลา 12.00 น.


เรียน ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยทาง ศฝ.นศท.มทบ.41
ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จึงเรียนเชิญผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
สำหรับนักเรียนไม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศให้เรียนตามปกติ

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity