facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนสภานักเรียนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page: