facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเที่ยนพรรษา ณ วัดมงคลนิมิตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และ ประเพณีที่ดีงาม

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

กิจกรรม

Prev Next Page: