facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเที่ยนพรรษา ณ วัดมงคลนิมิตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และ ประเพณีที่ดีงาม

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

Prev Next Page: