facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่1และปีที่4ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่1และปีที่4ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

Prev Next Page: