facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

01 01 01 01 01 01 01 01

เรียนผู้ปกครองนักเรียน กำหนดการการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
และให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนในเวลา 12.00 น.


เรียน ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยทาง ศฝ.นศท.มทบ.41
ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จึงเรียนเชิญผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
สำหรับนักเรียนไม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศให้เรียนตามปกติ

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity