facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย นางสุปราณี รอดเซ็น นายไกรสร สุทธิประภา และนางสาวกาญจนา รัตนมุสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page: