facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

banner2562-Recovered 02
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมพิจารณาความพร้อมของถสานที่โรงเรียน สพฐ. ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: