facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนสภานักเรียนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: