facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: