facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: