facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บรรพชาสามเณร 180 รูป

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 โครงการ"วัยใสก้าวไกลด้วยธรรม" เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บรรพชาสามเณร 180 รูป

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: