facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรมอุ่นไอรักศรีนครินทร์ ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 กิจกรรมอุ่นไอรักศรีนครินทร์ ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: