facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ “ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: