facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจหาเชื้อโควิด โดย Antigen Test Kit เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแหลมชั่น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ ON-SITE ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: