facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผลงานนักเรียน

พรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

ภาพวาดพฤกษศาสตร์

01 01 01 01 01 01

บทคัดย่อ