facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลกะทู้

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลกะทู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้างสื่อต่างๆ ที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Prev Next Page:

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมกา…

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานน…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น…

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ...

Read more

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ ...

Read more

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวด…

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม

Read more

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก ...

Read more

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น…

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ...

Read more

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา จัง…

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

Read more

การมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เ…

การมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

ภาพความสำเร็จ คนเก่ง สว.ภก. ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รายการที่1 การเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2560 เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 4 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 3 โครงงาน ที่ ชื่อโครงงาน  นักเรียน  ระดับ  รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา   1.  เครื่องกรอกน้ำตาล 1.เด็กชาย อานัส บุตรโหล้ง2.เด็กหญิง วสุมา กาลมัชฌิมา  ม.ต้น  เหรียญทองแดง  ครูกนกพร เจริญรัตน์  2.  ฝาทอดครอบน้ำมัน 1.นายภวินท์ แก้วโภคา2.นายอรรถพล พินิจวรการ3.นางสาวสิรภัทร ทวิสุวรรณ  ม.ปลาย  เหรียญทองแดง ครูพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์  3.  เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ 1.นางสาวจาณิศา เครือทอง2.นางสาวกัลย์ชนิต อาญา3.นางสาววิชุพร จันทร์ประดิษฐ์  ม.ปลาย  เชิดชูเกียรติ(ชมเชย)  ครูเทวีลดา ศรีทอง  4.  อุปกรณ์หยดและกวนน้ำยางพารา 1.นายณัฐภัทร สังข์แก้ว2.นางสาวนิศารัตน์...

Read more

AIS ZEED SIM อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใ…

AIS ZEED SIM อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยรุ่น

AIS ZEED SIM อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยรุ่น

Read more

โครงงาน - การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชเพื…

โครงงาน - การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชเพื่อล่อแมลงวันผลไม้ สว.ภก

Read more

MOU Signing Ceremony on Affairs Between …

MOU Signing Ceremony on Affairs Between confucious institute at Phuket Prince of Songkla university and Srinagarindra the princess Mother School Phuket

MOU Signing Ceremony on Affairs Between confucious institute at Phuket Prince of Songkla university and Srinagarindra the princess Mother School Phuket ...

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดอบรม GAT เ…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดอบรม GAT เชื่อมโยง ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดอบรม GAT เชื่อมโยงให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนแ…

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

โครงการการเงินพอเพียงการจัดการการเงินตา…

 โครงการการเงินพอเพียงการจัดการการเงินตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ครูไทยใส่ใจการเงิน หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการจัดการการเงินสำหรับครู โดย ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โครงการการเงินพอเพียงการจัดการการเงินตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ครูไทยใส่ใจการเงิน หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการจัดการการเงินสำหรับครู โดย ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้…

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

Read more

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ…

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน

Read more

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคค…

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

Read more