facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

การมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

ภาพความสำเร็จ คนเก่ง สว.ภก. ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รายการที่1
การเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2560 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 4 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 3 โครงงาน

ที่ ชื่อโครงงาน  นักเรียน  ระดับ  รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา 
 1.  เครื่องกรอกน้ำตาล

1.เด็กชาย อานัส บุตรโหล้ง
2.เด็กหญิง วสุมา กาลมัชฌิมา

 ม.ต้น  เหรียญทองแดง  ครูกนกพร เจริญรัตน์
 2.  ฝาทอดครอบน้ำมัน 1.นายภวินท์ แก้วโภคา
2.นายอรรถพล พินิจวรการ
3.นางสาวสิรภัทร ทวิสุวรรณ
 ม.ปลาย  เหรียญทองแดง ครูพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์
 3.  เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ 1.นางสาวจาณิศา เครือทอง
2.นางสาวกัลย์ชนิต อาญา
3.นางสาววิชุพร จันทร์ประดิษฐ์
 ม.ปลาย

 เชิดชูเกียรติ
(ชมเชย)

 ครูเทวีลดา ศรีทอง
 4.  อุปกรณ์หยดและกวนน้ำยางพารา

1.นายณัฐภัทร สังข์แก้ว
2.นางสาวนิศารัตน์ เพชรพรม
3.นางสาวพัชรภรณ์ สังข์สุวรรณ

 ม.ปลาย ตัวแทนจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมการประกวด
 ครูขวัญชัย ถิรตัณติกุล

รายการที่ 2
การประกวดโครงงานฯภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 1 โครงงาน

นักเรียน ระดับ รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา

1.นางสาวภรณ์ชนก แซ่ลี้
2.นางสาวธนาภรณ์ มะระยงค์
3.นางสาวกัญญ์ชลา เรืองทิพย์

ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์

รายการที่ 3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานทักษะวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 1 โครงงาน

นักเรียน ระดับ รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา

1.เด็กหญิงณัฐนินท์ คณาพรดุลยรัตน์
2.เด็กหญิงณัฐณิชา รอดแก้ว

ม.ต้น เหรียญทองแดง ครูกนกพร เจริญรัตน์

รายการที่ 4
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 1 โครงงาน

นักเรียน ระดับ รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา

1.นางสาวรุ่งกันญา สารรัตน์
2.นางสาวฉันทิกา พงค์สว่าง

ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูธวัชชัย ทิพย์รงค์

 

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

 

Prev Next Page:

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้จัด…

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา (DLIT)

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา (DLIT) ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 11 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 11 พฤศจิกายน 2560

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 10 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 10 พฤศจิกายน 2560

Read more

สอบนักธรรม 9 พฤศจิกายน 2560

สอบนักธรรม 9 พฤศจิกายน 2560

สอบนักธรรม 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

การติวภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสอบ PAT 7.1 3…

การติวภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสอบ PAT 7.1 3 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 การติวภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสอบ PAT 7.1 โดย อ.นิธิ ศีลวัตกูล

Read more

บริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2560

บริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2560

บริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2560

Read more

พิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลตายาย 31 ตุลาคม …

พิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลตายาย 31 ตุลาคม 2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลตายาย

Read more

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2560

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2560

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2560

Read more

ยินดีต้อนรับ คุณครู รพีพรรณ จู่พิบาล 6ตุ…

ยินดีต้อนรับ คุณครู รพีพรรณ จู่พิบาล 6ตุลาคม พ.ศ.2560

ยินดีต้อนรับ คุณครู รพีพรรณ จู่พิบาล 6ตุลาคม พ.ศ.2560

Read more

บรรพชาสามเณร 209 รูปโครงการวัยใสก้าวไกลด…

บรรพชาสามเณร 209 รูปโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำปี 2560 ณ วัดเทพวนาราม 2560

บรรพชาสามเณร 209 รูปโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำปี 2560 ณ วัดเทพวนาราม 2560

Read more

กิจกรรมสามเณรเดินบิณฑบาตอาหารแห้งโครงการ…

กิจกรรมสามเณรเดินบิณฑบาตอาหารแห้งโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมสามเณรเดินบิณฑบาตอาหารแห้งโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมกา…

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานน…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น…

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ...

Read more

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ ...

Read more

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวด…

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม

Read more

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก ...

Read more

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น…

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ...

Read more