facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

นางจุฑาทิพย์ มีสุข

ดาวน์โหลด :

 1. ประวัติส่วนตัว
 2. วีดีโอ นวัตกรรม
 3. กำหนดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์(ว22101-ว22102)
 4. กำหนดการสอนรายวิชาเคมี (ว 30222-ว30223)
 5. การนำเสนอนวัตกรรม
 6. กำหนดการสอน ว 22101-ว22102 .62
 7. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด หลักสูตรปรับปรุง 2560 ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับ ม.2 :

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 10 เรื่อง การระเหยแห้ง
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 11 เรื่อง การกลั่น
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 12 เรื่อง การตกผลึก
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 13 เรื่อง โครมาโตกราฟี
 5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 14 เรื่อง การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 20 เรื่อง แรงและแรงลัพธ์
 7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 21 เรื่อง แรงดัน
 8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 22 เรื่อง แรงพยุงและแรงเสียดทาน
 9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 23 เรื่อง โมเมนต์
 10. แผนการจัดการเรียนรู้ที่่ 24 เรื่อง แรงแม่เหล็ก

ใบความรู้เพิ่มเติม ม.2 :

 1. กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การจมและการลอยของวัตถุในน้ำ
 2. ใบความรู้เพิ่มเติม เรื่อง ความเข้มข้นของสาร
 3. ใบความรู้เพิ่มเติม เรื่อง แรงต่างๆในชีวิตประจำวัน
 4. ใบงานเพิ่มเติม เรื่อง แรงและแรงลัพธ์