facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

ครูภธิรดา สุไหลหมาน

ดาวน์โหลด

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. อ่านอย่างไร  เขียนอย่างไร
  3. กำหนดการสอน 1 ปี 60
  4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาน่ารู้
  5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กตัญญูกตเวทิตา
  6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วรรณกรรมบทกวีเลอค่า
  7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้รักษ์คำไทย