facebook google twitter youtube

งานแผนงาน

ข้อมูลของโครงการหลัก 2560

   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 แยกตามฝ่าย งาน กลุ่มสาระ (ฉบับร่าง)

โครงการ กิจกรรม งาน ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานผล