facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ร่วมการแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายมนตรี พรผล เป็นผู้อำนวยการแสดง

วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมการแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายมนตรี พรผล เป็นผู้อำนวยการแสดงในชุดการแสดง "อย่าลืมรักษ์ฉาน" และชุดการแสดง "ภูเก็ตเมืองงาม" แสดง ณ เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลานข้างอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity