facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมพิจารณาความพร้อมของถสานที่โรงเรียน สพฐ. ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: