facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ข้อมูลโรงเรียน

1. การก่อตั้งและสถานที่ก่อตั้ง

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เดิมชื่อ โรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย ที่ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเห็นว่าโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีสภาพเหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม มาเป็นโรงเรียน

   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2539 โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
   24 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนอยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นเกียรติอย่างสูงและสร้างความปลาบปลื้มแก่บุคลากรอย่างหาที่สุดมิได้
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประจำและไปกลับ
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ 189 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ (076) 224125 โทรสาร (076)224126

 

2. คุณลักษณะลูกศรีนครินทร์ ภูเก็ต

  1. มีกตัญญู
  2. รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. พร้อมแต่งกายถูกต้อง
  4. ตรงต่อเวลา
  5. วาจาสุภาพ
  6. มารยาทดี
  7. มีน้ำใจ
  8. ใฝ่เรียนรู้
  9. สู้ทุกงาน
  10. ประสานคนเป็น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
อัตลักษณ์ของนักเรียน มารยาทดี มีวินัย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน สืบสานงานพระราชดำริ