facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏบัตการเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

onet

กิจกรรม

Prev Next Page: