facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏบัตการเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรม

Prev Next Page: