facebook google twitter youtube

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

สนับสนุนการสอน

นางสาวพุทธมนต์ ตัณรักษา

นางสาวพุทธมนต์ ตัณรักษา
Ms.Puttamon Tanraksa

นางสาวพัทธนันท์ สุนทรากร

นางสาวพัทธนันท์ สุนทรากร
Ms.Phatthanan Soontrakorn

นางสาวชานิภา สวัสดิ์วงศ์ไชย

นางสาวชานิภา สวัสดิ์วงศ์ไชย
Ms.Chanipa Sawadwongchai

นางสาวภวรัญชน์ ปลื้มใจ

นางสาวภวรัญชน์ ปลื้มใจ
Ms.Pavarun Ploumjai

นางสาววรรณวิสา จันทร์เพชร

นางสาววรรณวิสา จันทร์เพชร
Ms.Wanvisa Janpetch

นางกฤษณา อรัญวาศรี

นางกฤษณา  อรัญวาศรี 
Mrs.Krisana Aranwasri

นางสาวธนาพร  ยะภักดี

นางสาวธนาพร  ยะภักดี

นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม

นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม

นางสาวสมพร ชุมช่วย

นางสาวสมพร ชุมช่วย
Ms.Somporn Chumchuy

นางณัฐกานต์ งะสะมัน

นางณัฐกานต์ งะสะมัน