facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

สนับสนุนการสอน

นางสาวพุทธมนต์ ตัณรักษา

นางสาวพุทธมนต์ ตัณรักษา
Ms.Puttamon Tanraksa

นางสาวพุทธธิดา นมัสการ

นางสาวพุทธธิดา นมัสการ
Ms.Putthida Numassagran

นางสาวกฤษณี สุวรรณนิ่ม

นางสาวกฤษณี สุวรรณนิ่ม
Ms.Kritsani Suwannim

นางสาวพัทธนันท์ สุนทรากร

นางสาวพัทธนันท์ สุนทรากร
Ms.Phatthanan Soontrakorn

นางสาวชานิภา สวัสดิ์วงศ์ไชย

นางสาวชานิภา สวัสดิ์วงศ์ไชย
Ms.Chanipa Sawadwongchai

นางสาวภวรัญชน์ ปลื้มใจ

นางสาวภวรัญชน์ ปลื้มใจ
Ms.Pavarun Ploumjai

นางสาววรรณวิสา จันทร์เพชร

นางสาววรรณวิสา จันทร์เพชร
Ms.Wanvisa Janpetch

นายวิศรุต วิเชียรบรรณ

นายวิศรุต วิเชียรบรรณ
Mr.Wisarut Wichianbun

นางสาวทิพย์ญาภรณ์ แก้วเกือบ

นางสาวทิพย์ญาภรณ์ แก้วเกือบ
Ms.Tipyaporn Kaewkuap

นางสาวอ้อมใจ กุลทวน

นางสาวอ้อมใจ กุลทวน
Ms.Oomjai Kultuan

n-logo

นางกฤษณา  อรัญวาศรี 

 n-logo

นางสาวธนาพร  ยะภักดี

 

n-logo

นางสาววรรณา  บูสมาด

 

 n-logo

นางสาววาซีตา เหมสลาหมาด