facebook google twitter youtube

ตรา - สีประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน n-logo
อักษรย่อของโรงเรียน สว.ภก.
สีประจำโรงเรียน แดง - น้ำเงิน
สีแดง คือ สีประจำวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สีน้ำเงิน คือ สีของสถาบันพระมหากษัตริย์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน นิมิตตํ สาธุรูปนํ กตัญญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งความดี