facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารทั่วไป

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

ผู้บริหาร

นายมนตร  พรผล

นายมนตรี พรผล
Mr.Montri Pornpol
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Director

นางแก้วอุษา ลีนานนท์

นางแก้วอุษา ลีนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Mrs.Kaewusa Leenanont
Vice - Director

       

Error: No articles to display