facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

ผู้บริหาร

นายมนตร  พรผล

นายมนตรี พรผล
Mr.Montri Pornpol
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Director

นางแก้วอุษา ลีนานนท์

นางแก้วอุษา ลีนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
Mrs.Kaewusa Leenanont
Vice - Director

นายต่อตระกุล พรมนุ่น

นายต่อตระกุล พรมนุ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
Mr.Tortrakul Promnun
Vice - Director

นายอริยวัตณ์ จันแดง

นายอริยวัตณ์ จันแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ และประกันคุณภาพภายใน
Mr.Ariyawat Jandaeng
Vice - Director

นางพรศิริ จินาพงศ์

นางพรศิริ จินาพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
Mrs.Pornsiri Jinapong
Assistant Director

Error: No articles to display