facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้การพัฒนาทักษะเจตคติด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

วันที่ 03 - 07 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้การพัฒนาทักษะเจตคติด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกเหนือจากห้องเรียน

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

เรียนผู้ปกครองนักเรียน กำหนดการการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้นักเรียนมาลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
และให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนในเวลา 12.00 น.


เรียน ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยทาง ศฝ.นศท.มทบ.41
ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จึงเรียนเชิญผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
สำหรับนักเรียนไม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศให้เรียนตามปกติ

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity