facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

อบรม "การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2" ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลวิชิต ตัวแทนคณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลวิชิต และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และวิธีการสำรวจในระบบนิเวศทางทะเลแลชายฝั่ง และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารพุทธรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดโคลน โดยการลากอวนทับตลิ่งและเดินเก็บตัวอย่าง ใกล้เกาะผี หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งฝึกอบรมการจำแนกตัวอย่างเบื้องต้นและการเก็บรักษาตัวอย่าง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และบันทึกข้อมูลใบงานในเอกสารและในคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

intro-14-3-61

ม.1 รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.

ม.4 รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.

นักเรียนที่ติดสำรองทุกแผนการเรียน ให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อที่แผนการเรียนสำรองลำดับที่ 2 (ตามใบสมัคร)

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

**สิ่งที่ต้องนำมารายงานตัว คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ**

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page: