facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาดณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 13 ถึง วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity