facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ บริจาคเงิน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในการพัฒนาห้องน้ำนักเรียน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ บริจาคเงิน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในการพัฒนาห้องน้ำนักเรียน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: