facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ตารางเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ฉบับแก้ไขวันที่ 8 พ.ค. 67

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
 6. มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
 7. มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
 8. มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ฉบับแก้ไข 17 พ.ค. 67
 9. มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 1/15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ฉบับแก้ไขวันที่ 8 พ.ค. 67
 1. มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
 6. มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
 7. มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
 8. มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
 9. มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 2/15

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ฉบับแก้ไขวันที่ 8 พ.ค. 67

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
 6. มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
 7. มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
 8. มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
 9. มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 3/13
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 3/14
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 3/15

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ฉบับแก้ไขวันที่ 8 พ.ค. 67

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
 6. มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
 7. มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
 8. มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
 9. มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ฉบับแก้ไขวันที่ 8 พ.ค. 67

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 6. มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
 7. มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
 8. มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
 9. มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ฉบับแก้ไขวันที่ 8 พ.ค. 67

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
 6. มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
 7. มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
 8. มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
 9. มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 6/12