facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายชล จันทรกุล

นางสายชล จันทรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Mrs.Saichol Jantarakul
Head of Thai Department

ดาวน์โหลด

นางสาวสุภรี เมฆบุตร

นางสาวสุภรี เมฆบุตร
Ms.Suparee Mekbud

ดาวน์โหลด

นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน

นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน
Ms.Phatirada Sulaiman

ดาวน์โหลด

นางปิยะวรรณ นุ่นขาว

นางปิยะวรรณ นุ่นขาว
Ms.Piyawan Noonkhao

ดาวน์โหลด

นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส

นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส
Ms.Sutthiporn Srijumrat

ดาวน์โหลด

นางเพลินพิศ ทองบุญชู

นางเพลินพิศ  ทองบุญชู 

ดาวน์โหลด

นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง

นางสาวณัฐรินีย์ สุดเม่ง

ดาวน์โหลด

นายสรเชษฐ อาจหมน

นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

ดาวน์โหลด

นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ

นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ

ดาวน์โหลด

นางสาวสพชญา  องคะมาตย

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

ดาวน์โหลด

นางกฤตยา  ไหมแพง

นางกฤตยา  ไหมแพง

ดาวน์โหลด

นางสาวณฐชยา  วงศสงห

นางสาวณัฐชยา  วงศ์สิงห์

 ดาวน์โหลด

นายอนดามน สนตอภรกษ

นายอันดามัน สันติอภิรักษ์

ดาวน์โหลด