facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายชล จันทรกุล

นางสายชล จันทรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Mrs.Saichol Jantarakul
Head of Thai Department

นางสาวสุภรี เมฆบุตร

นางสาวสุภรี เมฆบุตร
Ms.Suparee Mekbud

นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน

นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน
Ms.Phatirada Sulaiman

นางปิยะวรรณ นุ่นขาว

นางปิยะวรรณ นุ่นขาว
Ms.Piyawan Noonkhao

นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส

นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส
Ms.Sutthiporn Srijumrat

นางเพลินพิศ ทองบุญชู

นางเพลินพิศ  ทองบุญชู 

นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง

นางสาวณัฐรินีย์ สุดเม่ง

นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ

นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์