facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.แบ่งปันความดีงามในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2.ภาพการดำเนินงานและการเรียนรู้

 • การจัดการเรียนการสอน
   1. ภาพการทำกิจกรรม

  1. ผลงานนักเรียน
 • ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

3.อื่นๆ

   • ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

   • สัณฐานวิทยาของดอกและผลในระยะต่างๆของโกงกางใบเล็ก

4.บทคัดย่อ