facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

งานแผนงาน

ดาวน์โหลด : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2566
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565-2569
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
  1. รายชื่อโครงการ กิจกรรมและงบประมาณปี 2565 (แบ่งตามแผนงานหลัก)
  2. รายชื่อโครงการ กิจกรรมและงบประมาณปี 2565 (แบ่งตามกลุ่มงาน)
  3. ตรวจสอบงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

เอกสารสำหรับเขียนโครงการ

  1. 01_ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ_หัวหน้าโครงการ
  2. 01_แบบฟอร์มโครงการ 2565_หัวหน้าโครงการ
  3. 01_ประมาณการค่าใช้จ่าย_ผู้รับผิดชอบกิจกรรม_xlsx_
  4. 01_ประมาณการค่าใช้จ่าย_ผู้รับผิดชอบกิจกรรม_pdf_

แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

  1. 02_บันทึกขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ_docx_
  2. 02_บันทึกขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ_pdf_
  3. 02_ประมาณการค่าใช้จ่าย_xlsx_