facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอัจฉรา ขาวพุ่ม

นางอัจฉรา ขาวพุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Mrs.Atchara Khoaphum
Head of Career and Technology Department

นายอรรถชัย มีสุข

นายอรรถชัย มีสุข
Mr.Auttachai Meesuk

นายธเนศ  รักษา

นายธเนศ รักษา