facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ

นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ
Mr.Dumrongsak Amonsurasiri
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Head of Social studies Religion and Culture Department

นางสุปราณี รอดเซ็น

นางสุปราณี รอดเซ็น
Mrs.Supranee Rodsen

นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ

นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ
Ms.Pimnada Boonsop

นายอรรนพ พิศสุพรรณ

นายอรรนพ พิศสุพรรณ
Mr.Annop Pitsupan

นายอมร ปกติง

นายอมร ปกติง
Mr.Amorn Pokting

นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์

นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
Mrs.Thanantorn Chienprasong

นางสาวปุณยวีร์  กออำไพ

นางสาวปุณยวีร์  กออำไพ

นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว

นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว 

นางสาวกนกพร นาพนัง

นางสาวกนกพร นาพนัง

นางสาวประภัสสร ใจดี

นางสาวประภัสสร ใจดี

นางสาววันทนา ช่างเหล็ก

นางสาววันทนา ช่างเหล็ก

นางสาวฮามีด๊ะห์ สะแต

นางสาวฮามีด๊ะห์ สะแต