facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางสาวอนงคนาถ แดงขาว

นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Head of Social studies Religion and Culture Department

ดาวน์โหลด

นางสปราณ รอดเซน

นางสุปราณี รอดเซ็น
Mrs.Supranee Rodsen

ดาวน์โหลด

นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ

นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ
Ms.Pimnada Boonsop

ดาวน์โหลด

นายอรรนพ พิศสุพรรณ

นายอรรนพ พิศสุพรรณ
Mr.Annop Pitsupan

ดาวน์โหลด

นายอมร ปกติง

นายอมร ปกติง
Mr.Amorn Pokting

ดาวน์โหลด

นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์

นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
Mrs.Thanantorn Chienprasong

ดาวน์โหลด

นางสาวปุณยวีร์  กออำไพ

นางสาวปุณยวีร์  กออำไพ

ดาวน์โหลด

นายดำรงศกด อมรสรศร

นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ
Mr.Dumrongsak Amonsurasiri

ดาวน์โหลด

นางสาวกนกพร นาพนัง

นางสาวกนกพร นาพนัง

ดาวน์โหลด

นางสาวประภัสสร ใจดี

นางสาวประภัสสร ใจดี

ดาวน์โหลด

นางสาววันทนา ช่างเหล็ก

นางสาววันทนา ช่างเหล็ก

ดาวน์โหลด

นางสาวฮามีด๊ะห์ สะแต

นางสาวฮามีด๊ะห์ สะแต

ดาวน์โหลด

นางสาวประไพศร รกขนาม

นางสาวประไพศรี รักขนาม

ดาวน์โหลด