facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ผู้บริหาร

Montri Pornpol

นายมนตรี พรผล
Mr.Montri Pornpol
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Director

รองรตนาภรณ

นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Mrs. Rattanaporn Tanrattanasongsang
Vice - Director

รองไพศาล

นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Mr. Pongphaisan Wiriyanukoolwong
Vice - Director

รองพรทพย

นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Mrs. Porntip Prateep Na Thalang
Vice - Director

นางสาวภัคทนัน คำสุริยา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Miss. Phaktanan Khamsuriya
Vice - Director