facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

นายธวัชชัย ทิพย์รงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Mr.Thawatchai Thiprong
Head of Mathematics Languages Department

นางขจิตศรี พวงแก้ว

นางขจิตศรี พวงแก้ว
Mrs.Kajitsri Poungkeaw

นางชมพู ขวัญแคว้น

นางชมพู ขวัญแคว้น
Mrs.Chompoo Kwunkwan

นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น

นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น
Ms.Nantana Nuiden

นางสาวเมธาวี  ยอดไกรศรี

นางสาวเมธาวี ยอดไกรศรี

นางสาวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ

นางสาวพริมาภา ทองเกื้อ

นางสาววิชยา ฟูจิตร์

นางสาววิชยา ฟูจิตร์
Ms.Wichaya Fujit

นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์

นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์
Ms.Onuama Chauyjan

นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ

นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ
Ms.Thippawan Saekhor

นางสาวสภสรา อยสย

นางสุภิสรา  มณีรัตน์

นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์

นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์

นางสาวชลธิชา แซ่โค้ว

นางสาวชลธิชา แซ่โค้ว

นางสาวรพพรรณ จภบาล

นางสาวรพีพรรณ จู่ภิบาล

นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น

นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น

นางสาววรรณี บุญเต็ม

นางสาววรรณี บุญเต็ม