facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หรือ HSK ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิชาภาษาจีน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ตลอดปีการศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หรือ HSK ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิชาภาษาจีน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ตลอดปีการศึกษา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: