facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

 วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ ในการเข้ามาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนของ 4 ฝ่าย พร้อมทั้งห้องสมุด IT เพื่อเป็นวิทยาทานนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

01 02 03 04 05 06 07 08 09

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: