facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ขอแสดงความยินดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMTE ในการแข่งขันโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ MALAYSIA INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD 2021

ขอแสดงความยินดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMTE ในการแข่งขันโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ MALAYSIA INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD 2021

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: