facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีลงนามในพิธีรับมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน กับนายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามในพิธีรับมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน กับนายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในสถานศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุรเกียรติ ทองเกียรติ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อหลักการทำงาน เทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษากังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดไฟ LED

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: