facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษบ์ ปีการศึกษา 2564

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวฆอนีมะ พูนสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: