facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมไอสแลด์ เอสเคป บาย บุราส่าหรี จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: